přeskočit k navigaci »

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

nám. 17. listopadu 12
360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 563 875
E-mail: sekretariat@spskkv.cz
Web: www.spskkv.cz

 

Střední uměleckoprůmyslová škola se 140letou tradicí, která sídlí v historicky chráněné budově a je svým zaměřením jedinečná nejen v Karlovarském kraji, ale i v celé České republice. Absolventi získávají nejen velmi dobré uplatnění na trhu práce, ale mají také velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium.

Rádio spot - Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Výuka maturitních oborů se zaměřením na chemii probíhá ve velmi dobře vybavených laboratořích pod vedením vysoce kvalifikovaných pedagogických pracovníků.

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. Výuka uměleckých oborů probíhá v ateliérech, v učebnách vybavených moderní počítačovou technikou.

Pořádáme mnoho exkurzí, výstav, pravidelné lyžařské a turistické kurzy, zahraniční jazykové zájezdy. Pro žáky 1. ročníků nabízíme víkendové adaptační pobyty.

Žáci se mohou stravovat v nově zrekonstruované školní jídelně s možností výběru ze tří jídel. Pro dojíždějící žáky nabízíme ubytování v nedalekém Domově mládeže.

Škola je zřizována Karlovarským krajem a nabízí velmi dobré autobusové i vlakové spojení pro žáky s přilehlých lokalit.

Pro všechny obory je zajištěna komplexní teoretická i praktická výuka. Odborný výcvik probíhá v našich nebo ve smluvně dohodnutých zařízeních pod vedením renomovaných mistrů. Žáci jednotlivých oborů se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění.

V současné době nabízí škola 7 maturitních oborů vzdělání, jejichž absolventi získávají nejen velmi dobré uplatnění na trhu práce, ale mají také velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium.

 • Technologie silikátů (ŠVP Technologie keramiky)
 • Aplikovaná chemie
 • Ekologie a životní prostředí
 • Grafický design
 • Užitá fotografie a média
 • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (ŠVP Design keramiky a porcelánu)
 • Oděvní design

Žáci s nižším studijními předpoklady si mohou vybrat ze 2 oborů ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem:

 • Výrobce a dekoratér keramiky
 • Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

ANOTACE OBORŮ:

TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ (ŠVP Technologie keramiky)

Tento obor vyučuje v současné době naše škola jako jediná v České republice. Během studia získávají žáci specifické vědomosti a dovednosti z oblasti technologie výroby skla a keramiky, analytické a fyzikální chemie, strojnictví, ekonomiky a tepelné techniky. Rozvíjí poznatky o chemické struktuře přírodních surovin určených k přípravě keramiky, skla a cementů. Poskytuje ucelený přehled o výrobě keramiky a skla, tedy výrobků silikátového průmyslu.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění téměř ve všech průmyslových odvětvích. Po úspěšném složení maturitní zkoušky zastávají tito absolventi funkce mistrů, technologů, laborantů nebo pracovníků technické kontroly a dalších pracovních pozic především v oblasti řízení výroby. Absolvent tohoto oboru se může ucházet i o studium na VŠ.

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU (ŠVP Design keramiky a porcelánu)

Tento maturitní obor nabízí odborné vzdělání pro práce v jakékoli keramické výrobě, včetně výroby porcelánu. Těžiště výuky spočívá v umělecky zaměřených a dílenských předmětech a jeho cílem je zvládnutí výtvarné a řemeslné techniky. Díky své umělecko-řemeslné profilaci najde absolvent uplatnění jako návrhář dekorů keramických a porcelánových výrobků, jako technicko-organizační pracovník nebo se může ucházet o další studium zejména na vysokých nebo vyšších odborných školách uměleckých či uměleckoprůmyslových.

Studium také připravuje žáky i pro samostatnou práci keramiků ve svých keramických dílnách.

GRAFICKÝ DESIGN

Grafický design je obor, který utváří vzhled a funkci různých tiskovin (knih, brožur, letáků, plakátů, pozvánek, novin, časopisů atd.), internetových stránek, orientačních systémů. Prostřednictvím výstavních stánků, prostorových objektů nebo dekorů může prostupovat i do architektury. Designér je člověk, který se zabývá tím, jak by předměty měly a mohly fungovat a zároveň mu záleží na tom, aby vypadaly dobře. Produkty zároveň navrhuje tak, aby bylo možné je vyrobit s přijatelnými náklady. Grafický designér v praxi navrhuje nejrůznější druhy tiskovin, knihy, časopisy, plakáty. Jeho dovednosti se uplatňují v oblasti tvorby jednotného vizuálního stylu firem i nekomerčních institucí, nebo např. při navrhování internetových stránek. Absolvent se může ucházet o další studium zejména na vysokých nebo vyšších odborných školách uměleckých či uměleckoprůmyslových.

UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

Přijetí na tento maturitní obor je podmíněno úspěšným zvládnutím talentové zkoušky. Žáci během studia poznají techniku klasické fotografie, věnují se fotografii ateliérové, dokumentu, reportáži, krajinářské tvorbě, ale zvládají i práci v temné komoře.

Absolvent tohoto oboru je připraven uplatnit se zejména ve fotografických ateliérech, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích, nebo také ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie.

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obor, ve kterém žáci získají klasické přírodovědné vzdělání s důrazem na ochranu životního prostředí. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve státní správě, správě národních parků a chráněných krajinných oblastí, ve firmách poskytujících služby v lesnictví a zemědělství, ve firmách provádějící rekultivace a revitalizace krajiny, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ve výzkumu, v průmyslových podnicích (referent životního prostředí hájící zájmy firem). Zároveň jsou žáci připraveni na studium vysokých škol přírodovědného (fakulty: přírodních věd, lesnictví, zahradní architektury), technického (fakulty: chemicko-technologické, strojní, stavební) i humanitního zaměření (fakulty: filozofické, pedagogické).

ANALYTICKÁ CHEMIE

Během studia tohoto oboru se žáci seznámí se všemi důležitými oblastmi chemie. Škola spolupracuje s výzkumnými ústavy a špičkovými laboratořemi chemických provozů, které žákům při exkurzích umožňují prohlídky nejmodernějších přístrojů a postupů. Při povinných praxích pak mají i možnost vyzkoušet si práci s nimi. Studium tohoto oboru je kvalitní přípravou pro další studium na vysoké škole nebo pro následné uplatnění v chemickém, farmaceutickém, textilním nebo silikátovém průmyslu.

VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY

Tento učební obor vyžaduje zručnost, pečlivost a výtvarné cítění a nabízí vzdělání pro práce v jakékoliv keramické výrobě, včetně výroby porcelánu. Žáci se učí všem základním praktickým technologiím výroby a zdobení keramiky. Absolventi vykonávají činnosti v celém procesu příslušné keramické výroby v odděleních vylévárna, točírna, lisovna, sádrovna, glazovna, dekorační dílny, pece, bílý sklad i balírna.

SKLÁŘ – VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

Studium tohoto učebního oboru připravuje žáky pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby. Žáci se vzdělávají ve dvou zaměřeních – brusič skla a sklář pro duté a lisované sklo. Během studia se seznámí se základními vlastnostmi skla, jeho tavením, tvarováním i zušlechťováním. Praktická výuka probíhá ve sklárně Moser, a.s., která žákům po vyučení nabízí okamžitou pracovní nabídku s náborovým příspěvkem, možností ubytování a s celou řadou dalších zaměstnaneckých výhod.

Pro širokou veřejnost nabízí škola čtyři zajímavé kurzy:

 • Kurz kreslení - vhodný také jako příprava na talentové zkoušky,
 • Kurz keramiky – práce na hrnčířském kruhu nebo u keramické pece,
 • Porcelánový šperk – vylévání, retušování, dekorace a následná kompletace šperku,
 • Výroba ručního papíru a jeho výtvarné zpracování – řemeslná výtvarná technika.
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad